STATUT

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 

W KALISKACH

§ 1

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach jest publiczną placówką oświatową prowadzącą zajęcia z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

§ 2

Przedszkole działa na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw oraz niniejszego statutu.

 

§ 3

1.   Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest z dochodów Gminy Kaliska a uzyskane wpływy odprowadzane są na rachunek bankowy organu prowadzącego.

2.   Przedszkole, jako jednostka budżetowa Gminy Kaliska, działa w ramach jednego podatnika jakim jest Gmina Kaliska które jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

3.   Umowy w zakresie zakupu towarów i usług w imieniu Gminy Kaliska zawiera dyrektor.

 

§ 4

1.   Nazwa przedszkola brzmi: Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach.

2.   Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

3.   Siedziba Przedszkola mieści się w Kaliskach przy ul. Nowowiejskiej 3; 83-260 Kaliska.

 

§ 5

Nazwa przedszkola używana na pieczęciach w pełnym brzmieniu:

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

83-260 Kaliska

ul. Nowowiejska 3

 

§ 6

1.   Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska.

2.   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Pomorski Kurator Oświaty, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk.

 

§ 7

Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

1)  przedszkole lub placówka – należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach, wchodzące w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach;

2)  dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach;

3)  wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w przedszkolu;

4)  rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

5)  dzieci – należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola;

 

6)  ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 59 ze zmianami). 

§ 8

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)  kształcenie i wychowanie służące rozwijaniu:

a)  poczucia odpowiedzialności,

b)  miłości do ojczyzny,

c)  poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;

2)  przygotowanie dziecka do wypełniania w przyszłości obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady:

a)  solidarności,

b)  demokracji,

c)  tolerancji,

d)  sprawiedliwości,

e)  wolności;

3)  wsparcie całościowego rozwoju dziecka przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się;

4)  umożliwienie dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna;

5)  osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji;

6)  rozwijanie nawyku dbania o zdrowie, sprawność ruchową
i bezpieczeństwo.

 

§ 9

Przedszkole realizuje następujące zadania:

1)  wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)  tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)  wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)  zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)  dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)  wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa
w grupie;

7)  promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)  przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne;

9)  tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka,
w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10)tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody; stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka

11)tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12)współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami
i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13)kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby,
w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się
w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa
i harmonijnego rozwoju;

15)systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

17)tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

§ 10

1.   Przedszkole udziela dzieciom tego potrzebującym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

3.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna i bezpłatna.

4.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest
z inicjatywy:

1)  rodziców dziecka;

2)  dyrektora;

3)  nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej;

4)  specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;

5)  pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6)  poradni;

7)  asystenta rodziny;

8)  pomocy nauczyciela;

9)  pracownika socjalnego;

10)               asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy   z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa
w art. 15 ust. 7 ustawy;

11)               kuratora sądowego;

12)               organizacji pozarządowej;

13)               innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży;

14)               dziecka.

5.   Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści (psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni).

6.   W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana
w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)  zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)  zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)  porad i konsultacji.

7.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest we współpracy
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

9.   Dyrektor w drodze zarządzenia określi w „Procedurze zasady organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

 

§ 11

1.   Przedszkole organizuje zajęcia religii.

2.   Nauka religii odbywa się na wniosek rodziców z zachowaniem następujących kryteriów:

1)  rodzice składają w formie pisemnego oświadczenia, stosowny wniosek do nauczyciela oddziału, do którego uczęszcza dziecko;

2)  życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane
w każdym czasie.

3.   Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmiu wychowanków. Jeżeli w przedszkolu na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu wychowanków organ prowadzący przedszkole w porozumieniu
w właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupie między przedszkolnej lub w poza przedszkolnym punkcie katechetycznym.

4.   Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych
w tygodniu właściwych dla danego poziomu nauczania.

5.   Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.

6.   Nauczyciela religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania dodanego przedszkola wydanego przez:

1)  w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego;

2)  w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów
i związków wyznaniowych.

 

7.   Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

§ 12

1.   W celu realizacji zadań przedszkola nauczyciel lub zespół nauczycieli pracujący z grupą dzieci realizują program (lub programy) wychowania przedszkolnego zaopiniowany przez radę pedagogiczną i dopuszczony do użytku przez dyrektora oraz wpisany do przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego.

2.   Program wychowania przedszkolnego nauczyciele realizują we współpracy z rodzicami oraz instytucjami działającymi w najbliższym środowisku.

3.   W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby dzieci, nauczyciele opracowują i realizują innowacje pedagogiczne.

4.   Główną formą pracy z dziećmi w przedszkolu jest zabawa w budynku przedszkola i na świeżym powietrzu.

5.   Pobyt na świeżym powietrzu jest elementem codziennej pracy z dziećmi.

6.   W celu realizacji programu wychowania przedszkolnego nauczyciele:

1)  wykorzystują każdą sytuację i moment pobytu dziecka
w przedszkolu:

a)  zajęcia kierowane,

b)  zajęcia niekierowane,

c)  czas posiłków,

d)  spacery i wycieczki,

e)  uroczystości przedszkole,

f)    spotkania z ciekawymi ludźmi,

g)  czas przeznaczony na odpoczynek;

2)  stwarzają warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się
z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego;

3)  diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju;

4)  aranżują sale przedszkolne w sposób umożliwiający dzieciom:

a)  podejmowanie różnych form działania m.in. w kącikach zainteresowań,

b)  odpoczynek w miejscu do tego przeznaczonym,

c)  celebrowanie i wybieranie posiłków,

d)  podejmowanie prac porządkowych.

7.   Czynności złożone mające na celu przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania nie odbywają się z udziałem całej grupy, lecz
w trakcie zabawy z dziećmi zainteresowanymi ich poznawaniem.

8.   Organizując zajęcia z dziećmi nauczyciele biorą pod uwagę ich możliwości i potrzeby.

9.   Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia opisanym w ramowym rozkładzie dnia.

 

§ 13

W przypadku dzieci niepełnosprawnych przedszkole zapewnia:

1)  realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)  warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

3)  zajęcia specjalistyczne;

4)  inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,
w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

5)  integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;

6)  przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

 

§ 14

1.   Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do podjęcia nauki w szkole.

2.   Pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

3.   Nauczyciele współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych zgodnie z opracowanym na każdy rok planem współpracy z rodzicami uwzględniającym potrzeby rodziców i dzieci oraz poprzez:

1)  zapoznanie rodziców z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola w szczególności podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programami wychowania przedszkolnego realizowanymi w danej grupie;

2)  systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka i zachęcanie do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;

3)  podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców poprzez:

a)  organizację warsztatów dla rodziców,

b)  spotkań ze specjalistami,

 

c)  opracowywanie prelekcji, referatów, materiałów na określony temat, przedstawianych na zebraniach rady pedagogicznej, umieszczanych na gazetkach tematycznych w przedszkolu
i informacji zamieszczanych na stronie internetowej. 

§ 15

1.   Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1)  bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2)  stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym
i psychicznym,

3)  stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

2.   Dyrektor, powierza oddział, opiece jednemu lub więcej nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań, przy ewentualnym uwzględnieniu propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

3.   Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dyrektor stara się w miarę możliwości tak organizować pracę przedszkola, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

4.   Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

5.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.

6.   Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą
i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową
i programami wychowania przedszkolnego dopuszczonymi przez dyrektora.

7.   Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

8.   Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć dodatkowych z języka angielskiego logopedii, religii, zajęć ruchowych
i tanecznych powinien wynosić:

1)  z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

2)  z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

9.   Dzieci nie uczestniczące w zajęciach mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

10. Nauczyciele specjaliści i inne osoby prowadzące zajęcia dodatkowe są odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

        

§ 16

1.   Podczas pobytu dzieci na placu zabaw, zajęcia i zabawy poszczególnych grup odbywają się pod opieką nauczyciela, pomocy pedagogicznej w wyznaczonym miejscu, ze sprzętem dostosowanym do potrzeb
i możliwości dzieci oraz zgodnie z Regulaminem korzystania z urządzeń na placu zabaw.

2.   W trakcie zabaw poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki piesze), zapewniona jest opieka nauczyciela oraz pomocy pedagogicznej.

3.   Wyjścia nauczyciela z grupą dzieci poza teren przedszkola odnotowywane są w Rejestrze spacerów i wycieczek.

4.   W przypadku wycieczek wyjazdowych poza teren przedszkola obowiązują zasady określone w Regulaminie organizacji wycieczek.

 

§ 17

1.   Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka
w trakcie jego pobytu w placówce, do niezwłocznego odebrania dziecka.

2.   W przypadku zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia o tym jego rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarza i pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą mu do czasu pojawienia się rodziców.

 

§ 18

 

W celu uniemożliwienia wejścia do przedszkola osób postronnych
w przedszkolu działa kontrola dostępu (karty chipowe). 

§ 19

1.  Opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice lub osoby dorosłe przez nich upoważnione stosownym pisemnym oświadczeniem złożonym u nauczyciela na początku roku szkolnego.

2.  Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej i przekazanie go osobiście przez rodzica nauczycielowi z oddziału, do którego dziecko uczęszcza.

3.  Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu. Nauczyciel może zażądać w tym celu okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

4.  Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

5.  Rodzice dziecka, przyprowadzający i odbierający je z przedszkola są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do przedszkola
i z przedszkola do domu.

6.  Przedszkole ponosi odpowiedzialność za dziecko od momentu, gdy rodzic osobiście przekazuje je nauczycielowi po wejściu do budynku Przedszkola.

7.  Rodzic przejmuje odpowiedzialność za dziecko, gdy przywita się z dzieckiem odbierając je od nauczyciela.

8.  Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie, której stan będzie wskazywał, iż nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

9.  W przypadku zaistnienia takiego faktu nauczycielka postępuje zgodnie
z Procedurą postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica, wobec którego istnieje podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu.

10.    Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego
z rodziców muszą być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

11.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, odbiór z ogrodu przedszkolnego odbywa się poprzez wejście przez drzwi wejściowe następnie poprzez szatnię.

12.    Nie wolno rodzicom po odebraniu dziecka z przedszkola pozostać
w ogrodzie w momencie, gdy na jego terenie są inne dzieci z przedszkola pod opieką nauczycieli.

Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani
o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci. 

§ 20

1.   Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą
w podejmowanych działaniach.

2.   Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

3.   W celu zapewnienia partnerskiej współpracy z rodzicami organizowane są następujące jej formy:

1)  zebrania ogólne;

2)  zebrania grupowe;

3)  spotkania indywidualne dyrektora, nauczycieli i specjalistów z rodzicami;

4)  uroczystości przedszkolne;

5)  zajęcia otwartych (przynajmniej jedno w kwartale);

6)  umieszczanie bieżących informacji w kąciku dla rodziców;

7)  udział w akcjach charytatywnych;

8)  informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;

9)  pogadanki, prelekcje i zajęcia warsztatowe.

4.   Dyrektor organizuje spotkanie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola, w czerwcu każdego roku, w celu omówienia zasad organizacji przedszkola oraz zapoznania ze sposobem przygotowania dziecka do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.

5.   Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole umożliwia spotkania adaptacyjne w miesiącu sierpniu dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:

1)  obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców dzięki poznaniu nauczycielek i sali, w której dzieci będą przebywać;

2)  umożliwienia obserwacji stosowanych w przedszkolu metod wychowawczo-dydaktycznych;

3)  obserwowania dzieci w kontaktach grupowych.

6.   Na początku września dyrektor spotyka się na zebraniu z rodzicami wszystkich wychowanków w celu zapoznania ich z kierunkami działań
w danym roku szkolnym oraz najważniejszymi sprawami organizacyjnymi.

7.   Nauczycielki poszczególnych grup organizują spotkanie ze wszystkimi rodzicami na początku września w celu wyboru rady rodziców, zapoznania z najważniejszymi dokumentami przedszkola, omówienia spraw organizacyjnych, w tym przypomnienia zasad bezpieczeństwa, opracowania planu współpracy na dany rok, zapoznania z kierunkami działań przedszkola w danym roku szkolnym.

8.   Przynajmniej dwa razy do roku nauczyciele organizują spotkania
z rodzicami, mające na celu wymianę informacji na temat dziecka oraz ustalenie wspólnych kierunków działań.

9.   W ciągu roku szkolnego nauczyciele pełnią dyżury w wyznaczone dni tygodnia, przynajmniej 1 raz w miesiącu, w czasie którego odbywają się indywidualne spotkania z rodzicami. Informacja na ten temat udostępniona jest na tablicy ogłoszeń.

10. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb
i możliwości rozwojowych i edukacyjnych, mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz dysharmonii rozwojowych dziecka
w celu wspierania potencjału rozwojowego lub podjęcia wczesnej interwencji.

11. W przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oparciu o obserwację pedagogiczną nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

12. Obserwacje dokumentowane są na arkuszach obserwacji i diagnozy.

13. Na początku listopada nauczyciele zapoznają rodziców z wynikami obserwacji wstępnej w grupach młodszych i diagnozy przedszkolnej
w grupach starszych.

14. Do końca kwietnia nauczycielki dzieci 6- letnich oraz 5- letnich, które mają podjąć naukę w szkole, zapoznają rodziców z wynikami diagnozy szkolnej i wręczają informację o gotowości szkolnej.

15. Kopia informacji podpisana przez rodzica jest przechowywana
w przedszkolu.

16. Nauczyciele dzieci 3- 5 letnich zapoznają w czerwcu rodziców
z wynikami obserwacji końcowych.

17. Fakt zapoznania się z wynikami obserwacji rodzice potwierdzają podpisem.

18. Nauczyciele angażują rodziców jako pełnoprawnych partnerów w życie grupy, zachęcają do współdecydowania o podejmowanych działaniach np.: organizowanych wycieczkach, uroczystościach itp.

19. Komunikacja między nauczycielem i rodzicem może odbywać się za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mailowej.

 

§ 21

Rodzice mają prawo do:

1)  uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanu gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy przedszkola;

2)  uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków oraz zakresu zadań związanych z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami;

3)  wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków
z obserwacji pracy przedszkola;

4)  wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców;

5)  zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

§ 22

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka, należy:

1)  przestrzeganie niniejszego statutu i innych wewnętrznych uregulowań przedszkola;

2)  przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo oraz ustalonymi godzinami;

3)  terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

4)  umożliwienie dzieciom podlegającym obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

5)  niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, wszawicy i innych chorobach wieku dziecięcego;

6)  kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

7)  udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku;

8)  przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych, których stan nie zagraża im samym oraz innym dzieciom i pracownikom przedszkola;

wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka

§ 23

1.   Organami przedszkola są:

1)  Dyrektor

2)  Rada Pedagogiczna;

3)  Rada Rodziców;

4)  Rada Przedszkola, o ile zostanie powołana.

2.   Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, w ramach swoich kompetencji realizując cele i zadania przedszkola.

 

§ 24

1.   Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

2.   Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy:

1)  kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą
i dydaktyczną, a w szczególności:

a)  kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jej jakości,

b)  koordynowanie opieki i wychowania dzieci poprzez tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,

c)  sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie
z Regulaminem Rady Pedagogicznej,

d)  dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,

e)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami, w tym opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go członkom rady pedagogicznej,

f)    przekazywanie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola,

g)  wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę
z placówkami doskonalenia nauczycieli,

h)  inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorskich
i innowacyjnych rozwiązań w pracy wychowawczo-dydaktycznej,

i)     organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

j)     koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

k)   współpraca z radą rodziców, organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego.

2)  organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:

a)  opracowywanie arkusza organizacji przedszkola,

b)  opracowanie projektu planu finansowego przedszkola,

c)  dysponowanie środkami finansowymi przedszkola
i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,

d)  sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną
i gospodarczą przedszkola,

e)  tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka
w budynku w ogrodzie przedszkolnym, oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, właściwego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

f)    zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

g)  prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3)  prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:

a)  kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie
i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie
z odrębnymi przepisami prawa,

b)  ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,

c)  dokonywanie oceny pracy nauczycieli,

d)  wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

e)  opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów
o charakterze wewnętrznym,

f)    przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

g)  występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

h)  wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli
i pracowników obsługi i administracji.

3.   Dyrektor może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez wolontariuszy, stowarzyszenia i inne organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza lub wzbogacenie
i rozszerzenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.

4.   Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

5.   Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawami i przepisami wykonawczymi do ustaw.

6.   Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola
i realizacji przypisanych  mu zadań.

7.   Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

 

§ 25

1.   Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia
i opieki.

2.   W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor , wicedyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.   Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

4.   Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb, na wniosek dyrektora, przewodniczącego rady pedagogicznej lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz rady przedszkola o ile jest powołana.

5.   Zebrania są protokołowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady Pedagogicznej.

6.   W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.

7.   Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.

8.   Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.

9.   Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy
w szczególności:

1)  zatwierdzenie planów pracy;

2)  podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców oraz radę Przedszkola o ile została powołana;

3)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4)  podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;

5)  ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)  organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

2)  projekt planu finansowego przedszkola;

3)  wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)  propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych;

5)  programy wychowania przedszkolnego.

12. Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:

1)  przygotowuje projekt statutu i zmian do statutu;

2)  może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych
w przedszkolu;

3)  uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

4)  wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora;

5)  wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

6)  zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

13. Rada pedagogiczna działa zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem działalności.

14. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

15. W związku z niepowołaniem w przedszkolu rady przedszkola, jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna.

 

§ 26

1.   Rada pedagogiczna w celu realizacji swoich zadań tworzy zespoły zadaniowe.

2.   W przedszkolu funkcjonują:

1)  stałe zespoły zadaniowe do spraw:

a)  ewaluacji wewnętrznej,

b)  edukacji ekologicznej i promocji zdrowia,

c)  statutu,

2)  doraźne zespoły zadaniowe zgodnie z aktualnymi potrzebami.

3.   Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu.

4.   W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami przedszkola.

5.   Zespół realizuje zadania zawarte w planie pracy zespołu na dany rok szkolny.

6.   Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego zebrania rady pedagogicznej w danym roku szkolnym.

 

§ 27

1.   Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje rady rodziców są jawne.

2.   W skład rady rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

3.   W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

4.   Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa oraz statutem przedszkola i który określa w szczególności:

1)  tryb wyborów rodziców do rady, o którym mowa w ust. 2;

2)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

3)  zasady wydatkowania funduszy rady.

5.   Rada rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.

6.   Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich spraw przedszkola.

7.   Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.

8.   W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

9.   Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania funduszy, o których mowa
w ust. 8 określa Regulamin Rady Rodziców.

10. Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest w przedszkolu.

11. W przedszkolu może działać Rada Przedszkola o ile zostanie powołana, która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola,
a także:

1)  uchwala statut przedszkola

2)  opiniuje projekt planu finansowego przedszkola

3)  może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką z wnioskami o zbadanie
i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te mają dla organu charakter wiążący;

4)  opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki;

5)  własnej inicjatywy ocenia sytuację przedszkola i występuje
z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć,

6)  W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada szkoły lub placówki może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

7)  Zasady wydatkowania funduszy Rady Przedszkola określa regulamin Rady Przedszkola.

8)  Dokumentacja Rady Przedszkola przechowywana jest
w przedszkolu.

 

§ 28

1.   Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenia poziomu jakości pracy przedszkola.

2.   Organy przedszkola zobowiązane są do współdziałania w celu wymiany informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach
i decyzjach.

3.   Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

4.   Rodzice przedstawiają dyrektorowi przedszkola swoje wnioski i opinie
w formie pisemnej poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców.

5.   Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

6.   Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

7.   Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej.

 

§ 29

1.   Spory między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców lub Radą Przedszkola o ile zostanie powołana rozstrzyga dyrektor przestrzegając następujących zasad:

1)  przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność
 ocenie tych stanowisk;

2)  dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś
z organów – strony sporu;

3)  swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji
o sporze.

2.   W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny, działający zgodnie
z następującymi zasadami:

1)  w skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole;

2)  zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania;

3)  strony sporu są zobowiązane przyjąd rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne;

każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego. 

§ 30

1.   Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.

2.   Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

§ 31

1.   Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.   Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodzica.

3.   Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kaliska.

4.   W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek,
o którym mowa w ust. 3 niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5.   Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość.

6.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

7.   Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

8.   Termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa do końca stycznia organ prowadzący.

9.   Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminą Kaliska mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

10. Rodzice dzieci przyjętych przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

11. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach.

 

§ 32

1.   Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 16:00, od poniedziałku do piątku, przez cały rok z wyjątkiem miesięcznej przerwy wakacyjnej.

2.   Termin przerwy wakacyjnej ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców.

3.   Szczegółowe zasady organizacji przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

4.   Szczegółową organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

5.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.

6.   Czas bezpłatnych zajęć w przedszkolu, w czasie których realizowana jest podstawa programowa trwa od godz. 8:00 do godz.13:00.

 

§ 33

1.   Przedszkole jest placówką 7 oddziałową, z dwoma oddziałami dzieci 6-letnich realizujących obowiązek wychowania przedszkolnego,
w wydzielonych salach przedszkolnych mieszczących się w budynku PSP w Kaliskach.

2.   Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

3.   Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25.

4.   W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli, np. w okresach pomiędzy świętami, dyrektor lub wicedyrektor może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów.

5.   Ze względu na organizację pracy przedszkola w godz. od 6:30 do 8:00
i 15:00 do 16:00 dzieci łączone są w grupy międzyoddziałowe.
W przypadku dzieci 6-letnich w godzinach 7:00-8:00 i w godzinach 13:00-15:00.

6.   Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 osób.

 

§ 34

1.   Dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola organizuje się zajęcia o charakterze rewalidacyjnym.

2.   Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określający zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich form i metod pracy z dzieckiem.

3.   Program opracowuje zespół powołany przez dyrektora po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski opracowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

4.   Szczegółowe zasady organizacji zajęd rewalidacyjno-wychowawczych określa Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 35

1.   Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)  pomieszczenie do pracy logopedycznej i terapeutycznej;

2)  7 sal zajęć dla poszczególnych oddziałów; w tym 2 sale przedszkolne mieszczące się w wydzielonej dla przedszkola części budynku PSP w Kaliskach

3)  szatnie dla dzieci;

4)  pomieszczenia gospodarcze;

5)  łazienki i toalety;

6)  pomieszczenia administracyjne (gabinet wicedyrektora);

7)  pomieszczenia kuchenne;

8)  piwnicę.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z wydzielonymi strefami dla dzieci w różnym wieku
i odpowiednio dobranym sprzętem terenowo- rekreacyjnym posiadającym wszystkie niezbędne certyfikaty. Dzieci 6 letnie korzystają z placu zabaw znajdującego się na terenie PSP w Kaliskach

§ 36

1.   Działalność przedszkola jest finansowana przez Gminę Kaliska oraz rodziców – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka
w przedszkolu.

2.   Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj.
w godz. 8.00 – 13.00.

3.   Rodzice dzieci spełniających w przedszkolu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne pokrywają tylko koszty posiłków, z których korzysta dziecko.

4.   Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie.

5.   Dzieci mają możliwość korzystania z jednego, z dwóch lub trzech posiłków.

6.   Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu
z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

7.   Na wniosek rodziców, poparty zaświadczeniem lekarskim w przypadku alergii dziecka, kuchnia przy pomocy rodziców dostosowuje posiłki do potrzeb dziecka.

8.     Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę spożywanych posiłków, rodzice deklarują w momencie przyjęcia dziecka składając
w przedszkolu „Deklarację w sprawie korzystania z usług świadczonych przez przedszkole” obowiązującą w danym roku szkolnym.

9.     Wszelkie zmiany dotyczące korzystania z posiłków oraz pozostawania
w przedszkolu powyżej godzin określonych jako realizację podstawy programowej wymagają pisemnego złożenia aneksu do deklaracji, które wchodzą w życie z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

10. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

1)  opłaty za realizowane przez przedszkole świadczenia i usługi
w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć;

2)  opłaty za wyżywienie.

11. Odpłatność za realizowane świadczenia i usługi poza czasem przekraczającym czas bezpłatnych zajęć obowiązuje, zgodnie
z Uchwałą nr XLVI/374/2018 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaliska.

12. Organ prowadzący przedszkole może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 10:

1)  w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

13. Czas pobytu korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych oraz prowadzoną ewidencję obecności .

14. Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

15. Opłatę wnosi się w formie gotówkowej w sekretariacie przedszkola.

16. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

17. Skreślenie z listy nie zwalnia rodziców z konieczności uregulowania należności.

18. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i pracownicy przedszkola.

Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku przez pracowników uwzględnia koszty jego przygotowania takiej jak dla dzieci, powiększonej o 50% kosztów przygotowania posiłków. 

§ 37

1.   W przedszkolu swoją siedzibę ma wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

2.   Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim
a dyrektorem, m.in.

1)  współkieruje bieżącą działalnością przedszkola;

2)  bierze udział w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych;

3)  wspiera dyrektora w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego;

4)  podejmuje działania zmierzające do podniesienia poziomu pracy przedszkola;

5)  zastępuje dyrektora i reprezentuje placówkę na zewnątrz
w przypadku nieobecności dyrektora;

 

§ 38

1.   W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i odpowiednie kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.   Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka.

3.   Nauczyciele obowiązani są w szczególności :

1)  rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2)  wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju;

3)  dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4)  dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych
i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

5)  kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny,
w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

4.   Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

2)  określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

3)  rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

4)  podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się
i poprawy ich funkcjonowania;

5)  współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną
w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń
w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania wychowanka oraz planowania dalszych działań;

6)  planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wybranym lub napisanym przez siebie programem wychowania przedszkolnego, dopuszczonym do użytku przez dyrektora oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

7)  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności
i zainteresowań;

8)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy gotowości szkolnej;

9)  stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania
i wychowania;

10)   zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek oraz spacerów;

11)   udzielenie dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;

12)   współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;

13)   planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

14)   dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troskę o estetykę pomieszczeń;

15)   eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych;

16)   prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

17)   realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

18)   czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

19)   inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowych;

20)   przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., tajemnicy służbowej
i dyscypliny pracy;

21)   przestrzeganie kodeksu etyki obowiązującego w przedszkolu, zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

22)   realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki;

23)   przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących
w przedszkolu.

 

§ 39

1.   Przedszkole zatrudnia specjalistów: psychologa, logopedę, pedagoga
i terapeutów.

         Do zadań psychologa należy:

1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo
w życiu przedszkola;

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu,
w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;

3)  udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i innych problemów dzieci;

5)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;

6)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych
i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu
i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
i uzdolnień uczniów.

8)  wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.

         Do zadań logopedy należy:

1)  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

2)  prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad
i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

3)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy
z rodzicami dzieci;

4)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
i innych specjalistów w:

a)  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

c)  Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.

         Do zadań pedagoga należy:

1)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

2)  określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień dzieci;

3)  rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo
w życiu przedszkola;

4)  podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5)  współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka i ich uczestnictwo
w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

         Do zadań terapeuty należy:

1)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci ;

2)  określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień dzieci;

3)  rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci , w tym barier ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola;

4)  podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania

5)  współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka i ich uczestnictwo
w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych
w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

§ 40

1.   Przedszkole zatrudnia pracowników obsługi:, kucharkę, pomoc kuchenną, sprzątaczkę, pomoc nauczyciela, do obowiązków których należy:

1)  zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie przydzielonych pomieszczeń w czystości i porządku;

2)  udział realizacji zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu w ramach swoich kompetencji;

3)  przestrzeganie zasad bhp, ppoż.. oraz kodeksu etyki obowiązującego w przedszkolu;

4)  ponoszenie odpowiedzialność za powierzone mienie;

5)  przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad współżycia społecznego.

2.   Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor.

3.   Stosunek pracy pracowników obsługi regulują przepisy ustawy – Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

4.   Do podstawowych zadań i obowiązków sprzątaczki należy:

1)  utrzymywanie w czystości pomieszczeń powierzonych jej opiece;

2)  ponoszenie odpowiedzialności za powierzony sprzęt;

3)  wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

5.   Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy:

1)  spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc
w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych
i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;

2)  współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali,
w ogrodzie i poza terenem przedszkola;

3)  opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;

4)  udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;

5)  pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci;

6)  dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp.,
w przydzielonej grupie;

7)  w razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni;

6.   Do podstawowych obowiązków kucharki należy:

1)  kierowanie pracą kuchni;

2)  przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem i normami żywieniowymi;

3)  dbanie o czystość kuchni, urządzeń i sprzętu kuchennego;

4)  przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HACCP;

5)  codzienne sporządzanie próbek żywieniowych na potrzeby stacji sanitarno-epidemiologicznej;

6)  nadzorowanie prac wykonywanych przez pomoce kuchenne;

7)  prowadzenie podręcznego magazynu;

8)  wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

7.   Do podstawowych obowiązków pomocy kuchennej należy:

1)  pomaganie kucharce w przygotowywaniu posiłków;

2)  utrzymywanie w czystości kuchni i sprzętu kuchennego;

3)  przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HACCP;

4)  wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień pracowników określa dyrektor. 

§ 42

1.   Dziecko uczęszczające do przedszkola posiada prawa i obowiązki.

2.   Dziecko ma prawo do:

1)  udziału w zajęciach zorganizowanych z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;

2)  życzliwego i podmiotowego traktowania;

3)  przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;

4)  sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

5)  pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych;

6)  szacunku i indywidualnego tempa rozwoju;

7)  poszanowania jego godności i wartości;

8)  swobody myśli, sumienia i wyznania;

9)  poproszenia o to czego chce, ale nie żądać tego;

10)   podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;

11)   popełniać błędy i zmieniać zdanie;

12)   swojej prywatności, samotności i niezależności;

13)   nienaruszalności cielesnej;

14)   snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje;

15)   zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione;

16)   otrzymania pomocy od nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego;

17)   znajomości swoich praw;

18)   zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

19)   doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

3.   Do obowiązków dziecka należy:

1)  postępowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

2)  stosowanie normy i formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych;

3)  dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów;

4)  przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie;

5)  respektowanie polecenia nauczyciela;

6)  utrzymywanie porządek wokół siebie;

7)  sprzątanie zabawki po skończonej zabawie;

8)  nie przeszkadzanie innym w zabawie;

9)  dbanie o swoją higienę osobistą oraz estetyczny wygląd;

10)   wywiązywanie się z przydzielonych zadań i obowiązków;

11)   niesienie pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom;

12)   szanowanie godności i wolności drugiego człowieka;

13)   informowanie nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych.

 

§ 43

1.   Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być
w przedszkolu nagrodzone:

1)  ustną pochwałą nauczyciela;

2)  pochwałą do rodziców;

3)  pochwałą dyrektora przedszkola.

2.   Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:

1)  ustną uwagą nauczyciela;

2)  odsunięciem od zabawy na krótki czas;

3)  odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;

4)  czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

3.   W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

 

§ 44

Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przedszkolu w przypadku:

1)  jeżeli dziecko zostało przyjęte do przedszkola na podstawie nieprawdziwych danych podanych przez rodzica we wniosku, o których mowa w art. 149 i 150 ustawy w szczególności adresu zamieszkania dziecka;

2)  nie uiszczenia przez dwa kolejne miesiące należnych opłat przez rodziców z tytułu należności za świadczenia płatne i wyżywienie po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu dokonania wpłaty zaległej należności, w przypadku dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, umożliwia się dziecku realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego bez możliwości korzystania z posiłków i pobytu w przedszkolu;

 

3)  na skutek nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejne 30 dni kalendarzowych. Rozwiązanie umowy następuje ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa 30 dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. 

§ 45

1.   Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi
i administracji.

2.   Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.

3.   Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola.

 

§ 46

1.   Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.

2.   Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 47

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Kaliska, 24.04.2018 r.